1. <u id="mo70z"><sub id="mo70z"><blockquote id="mo70z"></blockquote></sub></u>
   <sub id="mo70z"><dl id="mo70z"></dl></sub>

   <u id="mo70z"></u>
  1. <b id="mo70z"><kbd id="mo70z"><dfn id="mo70z"></dfn></kbd></b><video id="mo70z"></video>

  2. <small id="mo70z"><dl id="mo70z"></dl></small>
   <u id="mo70z"><dl id="mo70z"></dl></u>

   <video id="mo70z"><mark id="mo70z"><u id="mo70z"></u></mark></video>
   <u id="mo70z"><sub id="mo70z"></sub></u>
   <source id="mo70z"><big id="mo70z"><i id="mo70z"></i></big></source>

   新華字典911查詢
   輸入漢字、拼音五筆倉頡鄭碼電碼四角號碼、筆順編號均可查詢
   加 加的意思 加什么意思 加的讀音 加的解釋 加字的意思 加字什么意思 漢字加的意思 加字念什么 加怎么讀 加字拼音 加字組詞
   加
   基本解釋

   基本字義

   jiā(ㄐ一ㄚ)

   1、增多:增加。追加。加倍加封

   2、www.911cha.com

   2、把本來沒有的添上去:加注解。加冕

   3、把幾個數合起來的算法:加法

   4、施以某種動作:加以。不加考慮。

   5、www.911cha.com

   5、使程度增高:加工加強加劇

   6、超過:加人一等(形容學問才能超過常人)。

   7、姓。

   UNICODE

   加字UNICODE編碼U+52A0,10進制: 21152,UTF-32: 000052A0,UTF-8: E5 8A A0。
   加字位于中日韓統一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

   漢英互譯

   addingadditionplustote

   相關字詞

   造字法

   會意:從力、從口

   English

   add to, increase, augment

   手機上查看漢字加的意思,微信掃一掃頁面右側二維碼,關注后發送 U52A0 即可
   詳細解釋

   基本詞義

   jiā

   〈動〉

   (1) (會意。從力,從口。本義:添枝加葉說假話、虛報)

   (2) 同本義 [make a false report;slander]

   加,語相增加也。——《說文》

   君子稱其功以加小人。——《左傳·襄公十三年》

   我不欲人之加諸我也。——《論語》

   弗敢加也。——《左傳·莊公十年》

   (3) 又如:加葉添枝(加油添醋,加油加醋,加油添醬。為了夸張或渲染的需要,在敘述或轉述時,增添原來沒有的內容);加諸(誣謗;凌駕于;亂說);加誣(虛構誣陷)

   (4) 增加[increase;add]

   臂非加長。——《荀子·勸學》

   聲非加疾。

   何以復加。——《漢書·李廣蘇建傳》

   加其土封。——明· 張溥《五人墓碑記》

   (5) 又如:加注解;加符號;加一錢(收到本金十分之一的高利貸);加二(二成);加緒含容(增加功績,包含寬容。緒:功績);加納(加官受職);加年(年齡增長);加兵(增加兵力)

   (6) 放在上面,加上 [put on]

   加彘肩上。——《史記·項羽本紀》

   加以金銀。——宋· 司馬光《訓儉示康》

   三縊加別械。——清· 方苞《獄中雜記》

   (7) 又如:加額(把手放在額頭,表示慶幸或敬意);加冠(古代男子二十歲行加冠禮,表示成年;著冠);加笄(以簪束發。古代女子十五歲開始加笄,表示成年)

   (8) 施加;強加 [impose;exert]

   加之以師旅。——《論語·先進》

   加諸彼。——《孟子·梁惠王上》

   加兵于趙。——《史記·廉頗藺相如列傳》

   卒不加誅。——漢· 劉向《列女傳》

   (9) 又如:加功(施工);加惠(施加恩惠)

   (10) 參加;加與 [take part in]。如:加盟(參加某一團體或組織)

   (11) 凌駕,侵凌 [bully]

   加勝于趙。——《史記·廉頗藺相如列傳》

   詞性變化

   www.911cha.com

   jiā

   〈副〉

   (1) 表示程度,相當于“更加”,“愈加” [more]

   山不加增。——《列子·湯問》

   至又加少。——宋· 王安石《游褒禪山記》

   (2) 又如:加二(— 方言。更加;加倍);加豐(更加豐富);加損(愈加減少);加順靈祗(更加順應神靈的意思)

   jiā

   〈名〉

   (1) 益處;好處 [benefit;good]

   萬鐘則不辨禮義而受之,萬鐘于我何加焉?——《孟子·魚我所欲也》

   (2) 姓

   常用詞組

   加班加倍加車加車加爾各答加法加封、加蓋、加工加固加冠加官加官進祿加害加號加急加價加減乘除加緊加勁加劇加快加勒比海加里曼丹加料加料加侖加碼加密加冕加農炮加派加氣加強加熱加入加深加速加速度加速器加添加溫加薪、加壓、加演加以加意加油加油站加重加重

   康熙字典

   加【子集下】【力部】康熙筆畫:5畫部外筆畫:3畫

   康熙字典 加

   www.911cha.com

   《唐韻》古牙切《集韻》《韻會》《正韻》居牙切,??音家。《說文》語相增加也。從力口。《徐曰》會意。《爾雅·釋詁》重也。《註》重??也。《玉篇》益也。《論語》又何加焉。

   《廣韻》上也,陵也。《論語》吾亦欲無加諸人。《註》陵也。

   《增韻》施也,著也。《禮·冠義》醮於客位三加彌尊加有成也。

   《韻補》葉居何切,音哥。《東方朔·七諫》蓬艾親入御于牀第兮,馬蘭踸踔而日加。棄捐葯芷與杜衡兮,余奈世之不知芳何。

   葉居之切,音姬。《三略》柔有所設,剛有所施。弱有所用,彊有所加。

   說文解字

   說文解字

   說文解字 加

   加【卷十三】【力部

   語相增加也。從力從口。古牙切

   說文解字注

   說文解字注 加

   (加)語相譄加也。譄各本作增。今正。增者、益也。義不與此同。譄下曰。加也。誣下曰。加也。此云語相譄加也。知譄誣加三字同義矣。誣人曰譄。亦曰加。故加從力。論語曰。我不欲人之加諸我也。吾亦欲無加諸人。馬融曰。加、陵也。袁宏曰。加、不得理之謂也。劉知幾史通曰。承其誣??。重以加諸。韓愈爭臣論曰。吾聞君子不欲加諸人。而惡訐以爲直者。皆得加字本義。引申之、凡據其上曰加。故加巢卽架巢。從力口。謂有力之口也。會意。古牙切。十七部。

   音韻方言

   方言集匯

   ◎ 客家話:[梅縣腔] ga1 [海陸豐腔] ga1 [客英字典] ga1 [東莞腔] ga1 [客語拼音字匯] ga1 [陸豐腔] ga1 [沙頭角腔] ga1 [寶安腔] ga1 [臺灣四縣腔] ga1

   ◎ 粵語:gaa1 gaa3

   ◎ 潮州話:gia1

   上古音系

   字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
   kra?l

   廣韻

   字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
   古牙麻二開平聲二等開口下平九麻kakakakak?ak?aka?jia1krakea增也上也陵也

   蒙古字韻

   字頭八思巴字八思巴字
   修正
   八思巴字
   其他形式
   音譯音譯
   修正
   音譯
   其他形式
   擬音聲調註解
   ????g?agyakja平聲

   中原音韻

   字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
   家麻齊家麻陰平齊齒呼kia

   洪武正韻牋

   字頭小韻反切韻目韻部聲調
   居牙十五麻平聲

   分韻撮要

   字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
   第二十六家賈嫁陰平增也益也
   新華字典為您提供《加》字意思讀音、組詞解釋及筆畫數,念什么。加,加的意思,加什么意思,加的讀音,加的解釋,加字的意思,加字什么意思,漢字加的意思,加字念什么,加怎么讀,加字拼音,加字組詞,加字筆順,加字五筆,加字部首,加字四角號碼,加字倉頡編碼,加字電碼,加字區位碼,加字成語,加字翻譯
   專業定制英文名
   2019年十二星座年運
   911查詢 全部查詢
   熱門查詢 姓名測試打分 老黃歷 黃道吉日 在線定制英文名 2019年8月23日黃歷 2019年8月24日黃歷 2019年8月25日黃歷 2019年8月26日黃歷 2019年8月27日黃歷 2019年8月28日黃歷 2019年8月29日黃歷 2019年9月黃歷 食物相克 川菜 魯菜 粵菜 蘇菜 浙菜 閩菜 湘菜 徽菜 北京天氣 上海天氣 香港天氣 廣州天氣 深圳天氣 臺北天氣 澳門天氣 天津天氣 沈陽天氣 大連天氣 南京天氣 蘇州天氣 杭州天氣 武漢天氣 重慶天氣 成都天氣 無錫天氣 寧波天氣 合肥天氣 廈門天氣日常生活 匯率查詢 手機號碼歸屬地 郵編查詢 天氣預報 家常菜譜大全 PM2.5查詢 區號查詢 企業查詢 2019年放假安排 升降旗時間 人民幣存款利率表 常用電話號碼 國家地區查詢 機構郵政編碼 臺灣郵編查詢 汽車標志圖片大全 數字大寫轉換 大學查詢 全國社會性組織 快遞查詢 (共20個)占卜求簽 觀音靈簽 黃大仙靈簽 易經六十四卦 二十八星宿 生男生女預測表 姓名緣分測試 諸葛神算 關帝靈簽 呂祖靈簽 媽祖靈簽 車公靈簽 王公靈簽 文王神卦 靈棋經 稱骨算命 預測吉兇 指紋算命 (共17個)民俗文化 老黃歷 百家姓大全 姓名測試打分 十二生肖 周公解夢 歇后語大全 二十四節氣 三字經 名人名言名句大全 民間諺語 歷史上的今天 解密生日 萬年歷 佛學大辭典 地母經 (共15個)交通出行 列車時刻表 尾號限行 實時路況查詢 地鐵線路圖 中國電子地圖 交通違章查詢 交通標志大全 車牌號查詢 北京時間 機場三字碼查詢 (共10個)學習應用 新華字典 漢語詞典 成語大全 詩詞大全 英文縮寫大全 英語單詞大全 在線翻譯 英文名 科學技術名詞 五筆字根表 筆畫數查詢 偏旁部首查詢 漢字拼音查詢 區位碼查詢 鄭碼編碼查詢 倉頡編碼查詢 四角號碼查詢 中文電碼查詢 漢字簡體繁體轉換 在線編碼解碼 專業英漢漢英詞典 百科全書 科學計算器 摩爾斯電碼 圓周率 在線輸入法 (共26個)休閑娛樂 瘋狂猜圖答案 土豪猜車答案 瘋狂猜電影答案 謎語大全及答案 腦筋急轉彎 繞口令大全 號碼吉兇 豎排古文 外星年齡 外星體重 (共10個)站長工具 IP地址查詢 二維碼生成器 進程查詢 密碼強度檢測 ASCII碼對照表 時間戳轉換工具 下載地址加密解密 (共7個)身體健康 安全期計算器 食物營養成分 民間偏方大全 中草藥名方大全 中草藥大全 中草藥民間驗方 酒方大全 粥譜大全 中華本草 中醫名詞辭典 藥品查詢 綠色食品 (共12個)
   ©2019 911查詢 京ICP備17025869號-3 京公網安備 11010102003066號 網站地圖
   911查詢
   911查詢
   站長個人微信
   站長個人微信
   huashu911
   漢語詞典
   漢語詞典
   成語大全
   成語大全
   用微信掃一掃
   神马电影院未来影院特片