1. <u id="mo70z"><sub id="mo70z"><blockquote id="mo70z"></blockquote></sub></u>
   <sub id="mo70z"><dl id="mo70z"></dl></sub>

   <u id="mo70z"></u>
  1. <b id="mo70z"><kbd id="mo70z"><dfn id="mo70z"></dfn></kbd></b><video id="mo70z"></video>

  2. <small id="mo70z"><dl id="mo70z"></dl></small>
   <u id="mo70z"><dl id="mo70z"></dl></u>

   <video id="mo70z"><mark id="mo70z"><u id="mo70z"></u></mark></video>
   <u id="mo70z"><sub id="mo70z"></sub></u>
   <source id="mo70z"><big id="mo70z"><i id="mo70z"></i></big></source>

   新華字典911查詢
   輸入漢字、拼音五筆倉頡鄭碼電碼四角號碼、筆順編號均可查詢
   程 程的意思 程什么意思 程的讀音 程的解釋 程字的意思 程字什么意思 漢字程的意思 程字念什么 程怎么讀 程字拼音 程字組詞
   程
   拼音ㄔㄥˊ 拼音chéng 注音chéng 注音ㄔㄥˊ

   部首禾部部外筆畫7畫總筆畫12畫33畫

   五筆TKGGTKGG倉頡HDRHGHCRHG鄭碼MFJCIBJB四角3553326914

   結構左右電碼44533361區位35331944統一碼7A0B5C0A

   筆順ノ一丨ノ丶丨フ一一一丨一ノ一一ノノ一フ一一一一一

   基本解釋

   基本字義

   chéng(ㄔㄥˊ)

   1、規矩,法式:程式程序。章程。規程。

   2、911查询·新华字典

   2、進展,限度:程度。進程。日程。過程。

   3、道路的段落:路程。行(xíng )程。里程。啟程。前程。

   4、衡量,考核:計日程功。

   5、911查询·新华字典

   5、姓。

   UNICODE

   程字UNICODE編碼U+7A0B,10進制: 31243,UTF-32: 00007A0B,UTF-8: E7 A8 8B。
   程字位于中日韓統一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

   漢英互譯

   orderrule

   造字法

   形聲:從禾、呈聲

   English

   journey, trip; schedule, agenda

   手機上查看漢字程的意思,微信掃一掃頁面右側二維碼,關注后發送 U7A0B 即可
   詳細解釋

   基本詞義

   chéng

   〈名〉

   (1) (形聲。從禾,呈聲。本義:稱量谷物,并用作度量衡的總名)

   (2) 度量衡的總稱 [a general name of measurements of all kinds]

   按度程。——《禮記·月令》

   程者,物之準也。——《荀子·致仕》

   (3) 法式;章程,規格 [rules;regulations]

   張蒼定章程。——《漢書·高帝紀》

   (4) 又如:章程(書面寫定的組織規程或辦事條例);程考(按科舉常規考試);程品(法式;規范);程法(程式;法則)

   (5) 典范;法度 [model;law;standard]

   匪先民是程。——《詩·小雅》

   后世以為法程。——《呂氏春秋·慎行》

   (6) 又如:程律(法律);程墨(作為范本閱讀的八股文選集)

   (7) 限度;期限;定額 [limit;limitation;quota;norm]

   明宵有程。——《魏都賦》

   (8) 又如:程額(定額;定限);程期(期限);程限(達到的期限)

   (9) 指以驛站郵亭或其他停頓止宿地點為起訖的一段路 [stage of a journey]。如:程頓(路程距離及途中可供食宿休止的地方);程頭(站頭。路程中休止處);程歇(謂行程中的食宿休止)

   (10) 路程;行程 [journey;distance travelled]

   淮左名都,竹西佳處,解鞍少駐初程。——宋· 姜夔《揚州慢》

   (11) 又如:全程(全部路程);程老(謂在路途中死亡)

   (12) 學習、辦事的進展安排 [order]。如:日程,課程,進程

   (13) 指一段時間 [time]。如: 一程子;這程子;前些程子

   (14) 步驟;過程 [procedure]。如: 流程; 療程;歷程

   911查询·新华字典

   詞性變化

   911查询·新华字典

   chéng

   〈動〉

   衡量;品評 [measure;weigh;judge]。如:計日程功;程才(衡量考較才能);程量(衡量)

   常用詞組

   程度、程控、程式程限程序

   康熙字典

   程【午集下】【禾部】康熙筆畫:12畫部外筆畫:7畫

   康熙字典 程

   911查询·新华字典

   《唐韻》直貞切《集韻》《韻會》馳貞切,??音呈。《說文》品也。十髮爲程,十程爲分,十分爲寸。《徐曰》程者,權衡斗斛律曆也。《荀子·致仕篇》程者,物之準也。《註》程,度量之總名。《禮·月令》按度程。《註》度爲制大小,程謂器所容。《疏》容受多少。

   《廣韻》期也,式也,限也。《增韻》量也,銓也,課也。《禮·儒行》引重鼎不程其力。《前漢·高帝紀》張蒼定章程。

   ??法志》自程決事,日縣石之一。《註》縣,稱也。石,百二十斤也。讀文書,日以百二十斤爲程。

   《東方朔傳》程其器能,用之如不及。

   驛程,道里也。

   示也。《張衡·南都賦》致飾程蠱。

   秦人謂豹曰程。《莊子·秋水篇》靑寧生程,程生馬。《註》程,豹也。

   地名。《帝王世紀》文王居程,徙都豐。《後漢·郡國志》??陽有上程聚。《註》古程國,重黎之後,伯休甫之國名。

   姓。出廣平安定。二望,本顓頊重黎之後,周宣王時,程伯休父入爲大司馬,封於程,後遂爲氏,與司馬氏同。

   葉促良切,音長。《張籍·祭韓愈詩》公比欲爲書,遺約有條章。令我署其末,以爲後事程。

   說文解字

   說文解字

   說文解字 程

   程【卷七】【禾部

   品也。十髮爲程,十程爲分,十分爲寸。從禾呈聲。直貞切

   說文解字注

   說文解字注 程

   (程)程品也。大徐無程字。按此三字爲句。與?米也一例。淺人槩謂複字而刪之。品者、衆庶也。因衆庶而立之法則。斯謂之程品。上文言諸程品可證矣。荀卿曰。程者、物之準也。月令。陳祭器。按度程。注。程謂器所容也。漢書。張蒼定章程。如淳云。章、曆數之章術也。程者、權衡丈尺斗斛之平法也。十髮爲程。一程爲分。一俗本作十。誤。大小徐舊本、漢制攷、小學紺珠皆不誤。百髮爲分。??無是理。十分爲寸。十髮爲程。度起於此。十髮當禾秒十二。故字從禾。從禾。呈聲。直貞切。十一部。

   音韻方言

   方言集匯

   ◎ 客家話:[客英字典] chang2 chin2 [沙頭角腔] cin2 [梅縣腔] chang2 [陸豐腔] chin3 [東莞腔] cin2 [臺灣四縣腔] cang2 tsiin2 [寶安腔] cin2 | cang2 [海陸豐腔] chang2 chin2 [客語拼音字匯] cang2 cin2

   ◎ 粵語:cing4

   上古音系

   字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
   rle?

   廣韻

   字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
   直貞清開平聲三等開口下平十四清??i????????i???i???i???i???iaj?cheng2driengdieng期也式也限也品也又姓出廣平安定二望本自顓頊重黎之後周宣王時程伯休父入爲大司馬封于程後遂爲氏與司馬氏同

   蒙古字韻

   字頭八思巴字八思巴字
   修正
   八思巴字
   其他形式
   音譯音譯
   修正
   音譯
   其他形式
   擬音聲調註解
   ???cingd?i?平聲

   中原音韻

   字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
   穿庚青齊庚青陽平齊齒呼t??i??

   洪武正韻牋

   字頭小韻反切韻目韻部聲調
   時征十八庚平聲

   分韻撮要

   字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
   穿第七英影應益陽平限期也又程式課程路程
   新華字典為您提供《程》字意思讀音、組詞解釋及筆畫數,念什么。程,程的意思,程什么意思,程的讀音,程的解釋,程字的意思,程字什么意思,漢字程的意思,程字念什么,程怎么讀,程字拼音,程字組詞,程字筆順,程字五筆,程字部首,程字四角號碼,程字倉頡編碼,程字電碼,程字區位碼,程字成語,程字翻譯
   專業定制英文名
   2019年十二星座年運
   911查詢 全部查詢
   熱門查詢 姓名測試打分 老黃歷 黃道吉日 在線定制英文名 2019年8月23日黃歷 2019年8月24日黃歷 2019年8月25日黃歷 2019年8月26日黃歷 2019年8月27日黃歷 2019年8月28日黃歷 2019年8月29日黃歷 2019年9月黃歷 食物相克 川菜 魯菜 粵菜 蘇菜 浙菜 閩菜 湘菜 徽菜 北京天氣 上海天氣 香港天氣 廣州天氣 深圳天氣 臺北天氣 澳門天氣 天津天氣 沈陽天氣 大連天氣 南京天氣 蘇州天氣 杭州天氣 武漢天氣 重慶天氣 成都天氣 無錫天氣 寧波天氣 合肥天氣 廈門天氣日常生活 匯率查詢 手機號碼歸屬地 郵編查詢 天氣預報 家常菜譜大全 PM2.5查詢 區號查詢 企業查詢 2019年放假安排 升降旗時間 人民幣存款利率表 常用電話號碼 國家地區查詢 機構郵政編碼 臺灣郵編查詢 汽車標志圖片大全 數字大寫轉換 大學查詢 全國社會性組織 快遞查詢 (共20個)占卜求簽 觀音靈簽 黃大仙靈簽 易經六十四卦 二十八星宿 生男生女預測表 姓名緣分測試 諸葛神算 關帝靈簽 呂祖靈簽 媽祖靈簽 車公靈簽 王公靈簽 文王神卦 靈棋經 稱骨算命 預測吉兇 指紋算命 (共17個)民俗文化 老黃歷 百家姓大全 姓名測試打分 十二生肖 周公解夢 歇后語大全 二十四節氣 三字經 名人名言名句大全 民間諺語 歷史上的今天 解密生日 萬年歷 佛學大辭典 地母經 (共15個)交通出行 列車時刻表 尾號限行 實時路況查詢 地鐵線路圖 中國電子地圖 交通違章查詢 交通標志大全 車牌號查詢 北京時間 機場三字碼查詢 (共10個)學習應用 新華字典 漢語詞典 成語大全 詩詞大全 英文縮寫大全 英語單詞大全 在線翻譯 英文名 科學技術名詞 五筆字根表 筆畫數查詢 偏旁部首查詢 漢字拼音查詢 區位碼查詢 鄭碼編碼查詢 倉頡編碼查詢 四角號碼查詢 中文電碼查詢 漢字簡體繁體轉換 在線編碼解碼 專業英漢漢英詞典 百科全書 科學計算器 摩爾斯電碼 圓周率 在線輸入法 (共26個)休閑娛樂 瘋狂猜圖答案 土豪猜車答案 瘋狂猜電影答案 謎語大全及答案 腦筋急轉彎 繞口令大全 號碼吉兇 豎排古文 外星年齡 外星體重 (共10個)站長工具 IP地址查詢 二維碼生成器 進程查詢 密碼強度檢測 ASCII碼對照表 時間戳轉換工具 下載地址加密解密 (共7個)身體健康 安全期計算器 食物營養成分 民間偏方大全 中草藥名方大全 中草藥大全 中草藥民間驗方 酒方大全 粥譜大全 中華本草 中醫名詞辭典 藥品查詢 綠色食品 (共12個)
   ©2019 911查詢 京ICP備17025869號-3 京公網安備 11010102003066號 網站地圖
   911查詢
   911查詢
   站長個人微信
   站長個人微信
   huashu911
   漢語詞典
   漢語詞典
   成語大全
   成語大全
   用微信掃一掃
   神马电影院未来影院特片